Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004

Resmi Gazete No: 25475

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; atletizm yarışmalarının Atletizm Federasyonu ile Uluslar Arası Atletizm Federasyonları Birliği kurallarına uygun olarak yürütülmesini, bununla ilgili çeşitli organizasyonların yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak uluslar arası nitelikli organizasyonlar ile yurt içinde yapılacak faaliyetlerde, sporcu, antrenör, idareci ve tescilli spor kulüplerini kapsar.

Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

    Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Atletizm Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Atletizm Federasyonu Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Spor Kulübü: Dernekler Kanuna göre kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescillerini yaptırmış kulüpleri,

İl Temsilcisi: Atletizm İl Temsilcisini,

Federasyon Temsilcisi: Federasyonca organizasyonlarda görevlendirilen kişiyi,

Proje Yarışmaları: Yetenekli sporcuların belirlenmesi için yapılan yarışmaları,

IAAF: Uluslar Arası Atletizm Federasyonları Birliğini,

EAA: Avrupa Atletizm Birliğini,

ABAF: Balkan Atletizm Federasyonları Birliğini,

EVAA: Avrupa Veteran Atletizm Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

    Atletizm Yarışmaları

    Madde 5- Atletizm yarışmaları, uluslar arası atletizm kurallarına ve bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Yarışma mevsimi, yıl boyunca sürer.

Yarışma Kategorileri

    Madde 6- Atletizmde; salon, pist ve saha yarışmaları, kros, dağ ve yol koşuları- maraton ve yürüyüş yarışmaları yer almaktadır.

Atletizm yarışmaları aşağıda belirtilen yaş kategorilerinde düzenlenir.

a) Erkek ve bayan kategorileri;

15 Yaş altı :15 yaş altı (14 yaş ve daha küçükler),

Yıldızlar :15, 16 ve 17 yaştakiler,

Gençler :18 ve19 yaştakiler,

23 Yaş altı :20, 21 ve 22 yaştakiler,

Büyükler :20 yaş ve daha büyük yaştakiler,

b) Veteran kategorileri; Erkekler 35 yaş ( 35-39 yaş ), Bayanlar 30 yaş (30-34 yaş) üzerinden başlar ve 5’er yıl artışlarla devam eder.

Veteranlar için, ABAF’ın düzenlediği şampiyonalarda bu yaş grupları geçerlidir. Ancak; EVAA ve IAAF tarafından yapılan organizasyonlarda bu başlangıç yaşları erkeklerde 40, bayanlarda ise 35 yaş olup; Uluslararası Veteranlar Birliğine göre uygulanan yaş kategorileri de uygulanabilir.

Uluslar arası atletizm birlikleri tarafından uygulanan yaş kategorilerine (yaş sınırlamalarına) göre yarışma düzenlemek ve 15 yaş altı ile ilgili yaş sınırlaması yapmak, Ayrıca, bu yaş kategorilerinin dışında proje kapsamında yarışma düzenlemek (proje kapsamında yarışacak sporcuların yaşlarıyla ilgili düzenleme) ve gerekli görülen hallerde tüm yaş kategorilerinde yeniden düzenleme yapmak Federasyonun yetkisindedir.

15 yaş altı kategorisinde yapılacak yarışmalarda, fiziksel görüntüsü yaş grubuna uygun olmayan sporcu adaylarının Federasyonca oluşturulacak yarışma komisyonu tarafından uygun görülen herhangi bir üst yaş grubunda yarıştırılması veya mevcut bulunan yaş gruplarına sporcunun görüntüsü uygun değilse; söz konusu sporcu veya sporcuların proje yarışmaları kapsamında ve 15 yaş altı kategorisinde yapılacak yarışmalarda yarışma dışı bırakılarak Yıldızlar kategorisinde yarışmalarına izin verilebilir.

Bu yaş kategorilerinin ilgili yarışma statüleri Federasyonca belirlenir. Kategorileri tespit ederken gün ve aya bakılmaksızın, sporcunun doğum yılı esas alınır.

Gençler kendi kategorilerinin dışında istediği takdirde, büyükler kategorisinde yarışabilirler.

Yıldızlar kendi kategorilerinin dışında istediği takdirde, gençler ve büyükler kategorisinde yarışabilirler.

15 yaş altı kategorisinde bulunan ve yarışmasına izin verilen sporcular kendi kategorilerinin dışında istedikleri taktirde, yalnızca yıldızlar kategorisinde yarışabilirler.

Sporcuların üst kategorilerinde yarışması, daha sonra kendi kategorilerinde yarışmalarına engel teşkil etmez. Kategorilerin beraber yapıldığı müsabakada önce kendi kategorisinde bir branşta yarıştıktan sonra, aynı gün veya yarışmanın devamında (yarışmanın yapıldığı kademede veya seçme yarışmasında) yarıştığı kategorinin dışında yarışamaz.

Kendi kategorilerinin dışında herhangi bir üst kategoride yarışan sporcuların kendi kategorilerine ait yenileyecekleri rekorlar geçerlidir.

Bütün atletizm yarışmaları, lisanslı atletizm hakemleri tarafından yönetilir.

Puanlama Sistemi

    Madde 7- Yarışmaları sonuçlandırma (puanlama) sistemi aşağıda belirtilmiştir.

a)Puanlı yarışmalar; Puanlı yarışmalarda uygulanacak puanlama sistemi, ilgili yarışmaların statülerinde belirlenir.

b) Ferdi yarışmalar; Puanlı yarışmaların dışında kalan yarışmalardır.

Yarışma Çeşitleri ve Düzenlenmesi

    Madde 8- Resmi yarışmalar; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Genel Müdürlüğe bağlı birimler, Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenir. Resmi yarışmalar, Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alır. Bunların dışında kalanlar ise; özel yarışmalardır. Bu yarışmalar Federasyonca uygun görüldüğü takdirde; Federasyonun faaliyet programında yer alırlar ve resmi yarışma statüsü kazanırlar. (Ayrıca, il müdürlükleri ve federasyonca onaylanan illerin faaliyetlerinde yer alan yarışmalar da resmi yarışma niteliğindedir.)

Özel yarışmalar; resmi faaliyet programına aksaklık vermemek ve lisanslı hakemlerce yönetilmek şartıyla Federasyonun izni ile yapılan yarışmalardır. Yarışmaların yönetimi, düzenleyenlere aittir.

Uluslar arası yarışmalar; Uluslar Arası Atletizm Birlikleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Federasyon veya yetkileri Federasyonca yerli ve yabancı kuruluşlara verilerek yapılan yarışmalardır.

Atletizm yarışmalarına ferdi veya takım olarak katılacak sporcular lisansla katılmak zorundadır. Sporcu, lisansının dışında hiçbir belge ile yarışmalara katılamaz.

Okullar arası yapılan yarışmalarda; okullar arası yarışma statüsü uygulanır.

Köy ve beldelerde yapılan yarışmalarda yarışacak sporculardan veli muvafakat namesi istenir.

Zorunlu hallerde yarışmaların tarih ve yer değişikliği Federasyon tarafından yapılabilir.

İzne Bağlı Yarışmalar

    Madde 9- Kulüpler veya fertler, yabancılarla yapacakları özel yarışmalar için Federasyonundan izin almak zorundadırlar. İzin alınmadığı takdirde; ilgililer hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. İzin aldıktan sonra yurt dışından gelen özel anlaşma ve yarışma teklifleri ile kendilerinin yapacakları benzeri teklifleri yarışmaya katılması düşünülen sporcu ve diğer elemanların isim listeleri Federasyona bildirilir. Federasyonca onaylanan isim listesinde, Federasyondan izin alınmadıkça herhangi bir değişiklik yapılamaz.

İsim listesinde izinsiz olarak değişiklik yapıldığı tespit edildiği taktirde; o yarışmanın sonuçları tescil edilmez. Federasyon; idareci, antrenör ve sporcu kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Uluslar arası nitelikteki ferdi veya puanlı (takım olarak) bir yarışmaya katılmak ve uluslar arası bir yarışma düzenlemek IAAF kuralları çerçevesinde yapılır. Ulusal nitelikte bir yarışma düzenlemek ve katılmak Federasyonun iznine tabidir.

Organizasyon Kurulları

    Madde 10- Federasyon tarafından düzenlenecek Uluslar arası yarışmalardaki organizasyon kurulları, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürlük Makamının oluru ile belirlenir.

Federasyon faaliyet programında yer alan ve ilgili il veya ilçelerde düzenlenen yarışmalarda ise; organizasyon kurulu il temsilcisinin teklifi ve il veya ilçe başkanının oluru ile belirlenir.

Organizasyon kurulları, organizasyonun niteliğine göre yeterli sayıdaki üyeden teşekkül ettirilir.

Ferdi veya Puanlı (Takım) Yarışmalarına Katılım Şartları

    Madde 11- Puanlı yarışmalarda sporcuların isimleri ve branşlarının yazılı olduğu listeler yarışmadan bir gün önce yarışma statüsünde belirtilen saatte, yarışma direktörlüğüne verilmesi, istek ve itiraz halinde de kulüplerin yetkili temsilcilerine gösterilmesi şarttır. Mazeretsiz olarak listelerini geç veren kulüpler yarışmalara alınmazlar. Organizasyon kurullarına verilecek listeler, kulüp başkanları veya yetkilisi tarafından imzalanarak mühürlenir. Sporcular, yarışmaya girerken lisanslarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Gerektiğinde sektörlerdeki hakemler tarafından toplanabilir.

Yarışmaya katılacak sporcularda değişiklik var ise, o branşın başlamasından 30 dakika öncesine kadar yazılı olarak yarışma direktörlüğüne bildirilir.

Sporcu takım yarışmalarında kurallara aykırı olarak (bayrak yarışmaları hariç) üç branşta yarışmaya katılmışsa; o sporcunun almış olduğu en yüksek puan silinir. Ferdi yarışmalarda ise statüye aykırı yarışan sporcu olursa diskalifiye edilir.

Kulüpler eleme yarışlarındaki takımı ile diğer kademelere veya finale girmek zorunda değildir.

Sporcular yarışma öncesinde yetkililer tarafından yapılacak yoklamalara katılmak zorundadırlar.

Atletizm yarışmalarında görev alacak antrenörler lisanslı ve o yarışma sezonu için vizesi yapılmış olacaktır. Lisansı ve vizesi olmayan antrenörler yarışmalarda görev alamazlar.

Yarışma Sisteminin Belirlenmesi

    Madde 12- Yarışmaların sayı, puan veya eleme sistemlerinden hangisine göre yapılacağı yarışma statülerinde belirtilir.

Sayı veya puan sistemi ile yapılan yarışmalar sonunda en çok sayı veya puan alan takım 1 nci, ondan sonra gelen 2 inci ve 3 ncü olarak sıralanır. (Kros, yol yarışları, yürüyüş ve dağ koşularında sıralama sporcuların geliş sırasına göre yapılır. En az kötü puan alan takım l inci, diğerleri 2 nci ve 3 üncü olarak sıralanır.) Zaman ölçümü ile yapılan yarışmalarda ise en iyi zamandan kötü zaman derecesine göre sıralama yapılır.

Sayıların eşitliği halinde ilgili puanlama sisteminin kuralları çerçevesinde sıralama belirlenir.

Ülkemizde Düzenlenecek Yarışmalar

    Madde 13- Yarışmaların çeşitleri aşağıda belirtilmiş olup, yarışmalar bu esaslara göre düzenlenir.

a) Pist ve saha yarışmaları;

1) Ferdi pist ve saha yarışmaları,

2) Puanlı pist ve saha yarışmaları,

3) Çoklu yarışmalar ferdi veya puanlı (takım),

b) Kros yarışmaları;

1) Ferdi kros yarışmaları,

2) Puanlı kros yarışmaları,

c) Dağ koşuları;

1) Ferdi dağ koşuları,

2) Puanlı dağ koşuları,

d) Maraton ve yol koşuları;

1) Ferdi maraton ve yol koşuları,

2) Puanlı maraton ve yol koşuları,

e) Yol bayrak koşuları (Takım)

f) Ultra maraton,

g) Yürüyüş yarışmaları;

1) Ferdi yürüyüş yarışmaları,

2) Puanlı yürüyüş yarışmaları,

h) Salon Yarışmaları; uluslar arası kurallara göre düzenlenecek olan salon yarışlarıdır. Bu yarışmalar ferdi veya puanlı olarak düzenlenebilir.

Kulüpler Arası Yarışmalar

    Madde 14- Kulüpler arası yarışmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Tüm kategorilerdeki kulüpler arası yarışmalar Federasyonun programına ve yarışma statüsüne göre yapılır. Türkiye’yi Avrupa Şampiyon Kulüpler yarışmalarında hangi takımın temsil edeceği Federasyonca düzenlenen organizasyonlar sonucunda belirlenir.

b) Bayrak yarışmalarında yarışacak sporcuların isim listeleri yarışma direktörlüğüne verilecek, start listelerinde yer alacak ve sonuç listelerinde belirtilecektir.

c) Takımların hangi branşlarda, kaçar kişi ile yarışacağı ve uygulanacak puan sistemi yarışma statüsünde belirlenir.

d) Kulüpler arasında yapılacak bu yarışmalarda IAAF kuralları ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

e) Kulüpler, bayrak yarışmalarında kendi hataları veya bu Yönetmelik esaslarına uymayan davranışlarından dolayı diskalifiye edilirse, yeniden bayrak ekibi teşkil edip yarışamazlar.

Bunların dışında kulübü mağdur edecek olağan üstü durum söz konusu olmuş ise; takımların yarışma ile ilgili resmi itiraz hakları saklıdır.

Kulüpler yarışmalarda takımlarını temsil eden forma ile yarışmak zorundadır.

Yarışmaların Düzeni

    Madde 15- Yarışmaların düzenini sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanır.

a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine uymayan sporcular; yarışma direktörü, koşu, yürüyüş, çoklu branşlar, atma ve atlama başhakemleri tarafından yarışmalara alınmazlar.

b) Başhakem tarafından yarışmaya alınmayan sporcu yarışma alanını terk etmediği takdirde, yarışma direktörü, başhakemin bu kararını takım idarecisine bildirir. Takım idarecisi, bu sporcunun sahadan çıkarılmasını sağlayamazsa o takımın yalnız o branşta alacağı puanlar silinir ve sporcunun emniyet kuvvetlerince dışarı çıkarılması sağlanır.

c) Yarışmalar sırasında her kulüpten bir idareci veya antrenör Organizasyon Kurulu tarafından sahada IAAF kuralları çerçevesince ayrılacak belirli bir yerde bulunur. Belirlenen alanların dışında sahaya giren idareci veya antrenörler yasaklı alanlardan çıkmadıkları takdirde Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilirler.

d) Organizasyonlara katılan kulüpler (saha içerisinde veya tribünde) kendilerini temsil edecek bir üyeyi, Organizasyon Kurulunca düzenlenmiş alanda bulundurmak zorundadırlar.

Rekor Deneme Yarışmaları

    Madde 16- Türkiye rekoru denemeye ilişkin bireysel müracaatlar, yarışma tarihinden en az 15 gün önce yapılır. Teknik Kurulun teklifi ve Federasyonun onayı ile yarışma izni verilir. Rekor deneme yarışmalarında, Merkez Hakem Kurulu tarafından gözlemci ve hakem görevlendirilir ve prosedüre uygun olması şarttır.Yarışmanın yapılacağı il müdürlüğünden gerekli hakem ve görevlilerin sağlanması, alet ve malzemelerin temin edilmesi kaydıyla yarışma yapılır. (Rekor denemesi en az aynı branştan üç sporcu ile yapılır.)

Türkiye Rekorlarının Geçerli Sayılması

    Madde 17- Türkiye rekorları; yıldızlar, gençler, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde tescil edilir. Ancak; 15 yaş altı kategorisinde ise her yaş için atılan, atlanılan ve koşulan derecelere göre; ayrı ayrı en iyi dereceler belirlenebilir.

Yurt içinde yapılacak resmi yarışmalarda elde edilecek rekor derecelerin geçerli sayılabilmesi için, zaman ölçümlerinin aşağıda belirtildiği şekilde olması şarttır. Ayrıca, yurt dışında yapılacak Uluslar arası yarışmalarda aşağıda belirtilen kriterlere göre rekor derecelerinin yenilenmesi durumunda rekor geçerli sayılır.

Elektronik: 100 m. – 200 m. – 400 m.- 100 m. eng. – 110 m. eng. – 400 m. eng.- 4×100 m. (mesafesi 400 m. ve 400 m.ye kadar olan diğer ara mesafeler.)

Elektronik ve el (manuel ): 800 m.- 1500 m. – 5.000 m. – 10.000 m. – Maraton – 20 km. yürüyüş – 50 km. yürüyüş (mesafesi 400 m. üzerinde olan yarışmaların tamamında )

IAAF kurallarına göre rüzgar ölçümü gerektiren branşlar: 100 m. – 200 m. – 100 m. eng. – 110 m. eng. – uzun atlama – üç adım atlama,

Rüzgar ölçümü gerektiren branşlarda rüzgar ölçümü yapılmamışsa veya rüzgar ölçümü IAAF kurallarında belirtilen kriterlere göre değilse, rekor derecesi geçersiz sayılır.

a)Koşular: onaylı, sentetik yüzeyli pistlerde koşulan rekor dereceler geçerli sayılır. Toprak yüzeyli pistlerin onaylı olması durumunda da koşulan rekor dereceleri geçerli sayılır.

Yol ve maraton yarışları ile yürüyüş yarışmalarında; parkur ölçümleri, IAAF kurallarına göre yapılan ve onaylanan parkurlardaki rekor dereceleri geçerli sayılır.

b) Atmalar: IAAF kurallarına uygun atma malzemeleri ile yapılan rekor dereceleri sonucu yarışma teknik direktörünün rekor tutanağında malzemenin standartlara uygunluğunun belirtilmesi kaydıyla geçerli sayılır.

c) Atlamalar: IAAF kurallarına uygun malzemeler ve yarışma kurallarına göre gerçekleştirilecek rekor dereceleri geçerli sayılır.

d) Ara derecelerin rekor sayılabilmesi: Ara zaman dereceleri kurallara uygun olarak tespit edilmiş ve sporcu koşulan mesafeyi tamamlamış ise rekor derecesi yarışmadan önce müracaat edilmemiş olsa bile geçerli sayılır.

Rekor tutanağının yarışma saatli programının ve tüm yarışma sonuçlarının (eğer mümkünse) sürat koşuları için foto-finish resminin Federasyona gönderilmesi gerekmektedir. Tüm bu belgeler Federasyon Teknik Kurulunca incelendikten sonra rekor tescili yapılarak yayınlanır. İlk kez düzenlenen bir branşta rekor tanımlaması yapılmaz ve en iyi derece olarak kayıtlara geçer. Bundan sonra bu branşta yapılan daha iyi dereceler rekor olarak kayıtlara geçer.

Yurt içinde düzenlenen resmi yarışmalarda; Dünya ve Avrupa rekorlarının yenilenmesi durumunda IAAF ve EAA tarafından belirtilen kurallar geçerli olacaktır.

Yarışma Hakemleri

    Madde 18- Hakemler yarışmalarda; uluslar arası yarışma kuralları ile Atletizm Hakem Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak görev yaparlar.

Teknik Kurallar

    Madde 19- Yarışmalarla ilgili teknik konular; IAAF Yarışma Kurallarına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Federasyonca hazırlanacak yarışma statülerinde belirlenir. Ancak, 15 yaş altı ve proje yaş grupları için farklı uygulamalar yapılabilir.

Ceza

    Madde 20- Yarışmalarda cezayı gerektirecek hallerde bulunanlar hakkında; 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İtiraz

    Madde 21- İtiraz, önce sözlü olarak sporcunun kendisi veya onu temsil eden yöneticisi tarafından başhakeme yapılır. Başhakem haklı bir karara varabilmek için ve gerekli olduğuna inandığı zaman film veya video teyp kasetlerinden yahut bunlardan elde edilen fotoğraflardan yararlanabilir. Başhakem itirazı kendisi karara bağlıyabileceği gibi konuyu çözümlenmek üzere jüriye de havale edebilir. İtiraza ilişkin kararı, başhakem veremezse veya başhakemin verdiği kararı taraflar kabul etmezse güvence parasını yatırarak jüriye başvurabilirler.

İtiraz konusuna ilişkin olarak jüriye yapılacak başvurunun yazılı olması, sporcunun idarecisi tarafından imzalanması ve IAAF kuralları uyarınca gerekli güvence parası ile birlikte verilmesi zorunludur. İtirazın yersiz olduğu kararına varılırsa, yatırılmış olan güvence parası Genel Müdürlük hesabına yatırılır. Jüri kurulu haklı bir karara varabilmek için tüm kanıtlara başvurabilir ve gerekliliğini mütalaa ettiği tüm kişilerden bilgi alabilir.

Yarışma esnasında kurallara uygun itiraz, yarışmanın sonuç ilanından sonra 30 dakika içerisinde yapılır. Bu konu dışında kalan ve devam etmekte olan organizasyonlardaki itirazlar, diğer kurallar çerçevesinde ilgili birimlere süresi içerisinde yapılabilir.

Sporcunun statüsüne yapılacak itirazlar, Federasyon temsilcisine yarışmadan önce yapılır ve sporcunun protestolu olarak yarışıp yarışamayacağına Federasyon temsilcisi karar verir.

Ödül

    Madde 22- Özel kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmaların ödülleri bu kuruluşlar, il veya ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaların ödülleri ise il veya ilçe müdürlüğünce verilir.

Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda başarı gösterenlere, Bakanlar Kurulunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir.

Yabancı Uyruklu Sporcular

    Madde 23-Yabancı uyruklu sporcular; IAAF kuralarına uygun olmak kaydı ile 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerine göre Federasyonca hazırlanan talimatta belirtilen şartlara uygun olarak yarışmalara katılabilirler.

Doping Kontrolü

    Madde 24- Federasyon, yarışmalarda ve yarışma dışında doping kontrolü yaptırma hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 25- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; IAAF kuralları çerçevesince Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar, Federasyon Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 26- 29/8/1989 tarihli ve 20267 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atletizm Yarışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

    Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

    Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.