İZMİR ATLETİZM HAKEMLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1.DERNEĞİN ADI VE ADRESİ

Derneğin merkezi İzmir’de olmak üzere TC Başbakanlık ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Atletizm Federasyonu müsabakalarında ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde görevlendirilen Atletizm Hakemlerini kapsar.

Derneğin adı İzmir Atletizm hakemleri yardımlaşma ve dayanışma derneğidir.

Adres:Atatürk  Stadyumu Seha  Aksoy Atletizm pisti Atletizm İl Temsilciliği

Halkapınar-İZMİR

 

MADDE 2.DERNEĞİN AMACI

İzmir’de  Atletizm branşında hakemlik yapan ve yapmış olanları bir çatı altında toplamak faal olanların daha verimli,bilgili ve güçlü görev yapmalarını temin için mevcut haklarını daha iyi seviyelere götürmek.Üyeler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak.

MADDE 3.DERNEĞİN KURUCULARI

Dernek TÜRKİYE CUMHURİYETİ vatandaşlarından oluşan kişilerden kurulmuştur

ADI SOYADI                            DOĞUM TARİHİ            MESLEĞİ         ADRESİ

1.Müslüm AKSAKAL                 22.01.1950                   Emekli              1767 sk 5/9 K.Yaka-İZMİR

2.Gürkan KIRTUNÇ                   19.10.1949                   Emekli              46/27 Sk. 4 B Blok Esentepe

3.Savaş CEYLAN                     14.12.1950                   Emekli              236 Sk.2/10 Bornova-İZMİR

4.Erdoğan GÜNAK                   07.07.1945                   Emekli              6799 Sk.2/7 Çiğli-İZMİR

5.Y.Ahmet TOYER                    09.01.1952                   Emekli              1756 Sk.34/4 K.Yaka-İZMİR

6.A.Safter KARABAĞLI             24.08.1951                   Emekli              1803/2 Sk.8/10 Bostanlı-İZM

7.Aytaç CEYHAN                     08.12.1958                   Öğretmen         Akçay.C.358/13 G.Emir-İZM

8.Ertuğrul ERDAĞI                   –.09.1940                     Emekli              2006.Sk.10/4 K.Yaka-İZMİR

9.Can TENKER                         03.07.1951                   Emekli              F.Çakmak C.7/1-4 Bornova

10.Mustafa EGESEL                24.02.1951                   Emekli              1756 Sk.42/6 K.Yaka-İZMİR

 

MADDE 4.FAALİYET KONULARI

1.Üyelerin sosyal haklarını geliştirmek.

2.Üyelerine sporu ve spor ahlakını yaymak,çağımıza uygun spor bilinci içinde Türk sporuna hizmet vermek.

3.Üyelerinin hak ve konumları ile ilgili her konuda tüm kamu ve tüzel kurum ve kuruluşları ile ilgili görüşmeler yapmak.

4.Atletizm Yarışma yönetmeliğinde meydana gelen kural değişikliklerini en kısa zamanda üyelerine ulaştırmak.

5.Üyelerinin görevlerini eksiksiz yürütebilmelerini sağlamak amacı ile çıkartılan yasa,kural,yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda eğitim, seminer, panel, sportif ve sosyal aktiviteler düzenlemek.

6.Üyelerini ve spor kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile dergi, broşür ve gazete yayınlamak.

7.Üyelerin birlikte olabilmeleri amacı ile lokal açmak ve personel istihdam etmek,

MADDE 5. DERNEKTE ÜYELİK

Derneğe medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes (Ancak özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla) üye olabilir.

ASİL ÜYELİK: İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atletizm Hakemleri gerekli belgelerini düzenleyerek yönetim kuruluna müracaat edebilirler. Yönetim kuruluna müracaat edebilirler.Yönetim kurulu bu kişilere 30 gün içerisinde neticeyi bildirmek zorundadır.

1. 2903 sayılı Dernekler Kanunun 4.maddesinin 1 numaralı bendinde gösterilenlerden

a)Anayasa Mahkemesi üyeleri,Anayasa Mahkemesince.

b)Yargıtay üyeleri,Yargıtay Başkanlık Kurulunca,

c)Danıştay üyeleri,Danıştay başkanlık kurulunca,

d)Sayıştay meslek grupları ile savcı ve yardımcıları,Sayıştay Daireleri Kurulunca,

e)Hakim ve savcılar yüksek kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca verilen müsaade üzerine,

2) 2903 sayılı dernekler kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasının (2) ve (3) numaralı Bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler,ortaokul ve orta dereceli Okullar öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

3. 2903 sayılı kanunun 4.maddesinin 2. Fıkrasının (4) Numaralı bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.

4.Bu kanunun 39.maddesinde gösterilen derneklere, derneklerin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmetinde çalışan meslekten olmayanlar ile milletvekilleri üye olamazlar.

Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

FAHRİ ÜYELİK: Derneği maddi ve manevi katkısı bulunan kişiler ile spora hizmetleri bulunan kişiler,dernek üyesi iki kişinin teklifi ile yönetim kuruluna bildirilir.Yönetim kurulu kararı ile bu kişiler derneğe üye kabul edilirler. Fahri üyelik için ikametgah şartı aranmaz. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

MADDE 6. ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARMA

a)     ÜYELİKTEN AYRILMA:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.Üyelikten ayrılmak isteyenler üyelikten ayrılma isteklerini bildiren yazılı müracaatlarını ve zimmetlerinde bulunan derneğe ait mal ve belgeleri teslim ederek üyelikten ayrılabilirler. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil,din,ırk,mezhep,aile,zümre,sınıf,cinsiyet farkı gözeten hükümler bulunamaz.

b)    ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Aidatlarını zamanında ödemeyen veya hiç ödememeyi adet haline getirenler, yönetim kurulunun yazılı tebligatına rağmen 3(üç) ay içinde ödemeyen, dernek aleyhine her türlü menfi faaliyette bulunanlar, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler,haysiyet kırıcı bir suçtan hüküm giyenler,dernek disiplin kurulunun yapacağı soruşturma neticesinde yönetim kurulu kararı ile süreli veya süresiz üyelikten çıkarılabilirler.Yönetim Kurulu kararının genel kurula itiraz hakkı saklıdır.

MADDE 7.DERNEĞİN ORGANLARI

1.GENEL KURUL

2.YÖNETİM KURULU

3.DENETİM KURULU

4.DİSİPLİN KURULU(Karar verme yönetim kuruluna ait olacaktır)

Genel Kurul uygun gördüğü takdirde 3 asıl 3 yedek üyeden oluşan eğitim ve sosyal işler komitesini seçebilir.Ancak oluşturulacak kurullar yönetim kuruluna yardımcı kurullar olacaktır. Karar yetkisi yönetim kuruluna aittir.

MADDE 8. GENEL KURULUN KURULUŞU VE TOPLANMA ZAMANI

a)Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek üzere toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının yapılacağı gün belirtilir.İlk ve ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün ve saat yer ile gündem toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazılır ve bu yazıda toplantıya katılacak üyeleri gösterir üye isim listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vermek sureti ile üyelere duyurulur.İkinci toplantıda mülkün en büyük amirliğine duyurulur.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Genel kurula katılacak üyelerin listesi 15 gün önce mülki amirliğe verilmek zorundadır.İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç 2 ay içinde yapılması zorunluluğu vardır. Üyeler ikinci toplantıya aynı yöntemle çağırılır.

b)TOPLANTI YERİ:Genel Kurul  dernek merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

c)GENEL KURUL:

1)Dernek tüzüğünde belirtilen zamanda iki senede bir şubat ayında yapılır.

2)Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

3)Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarısının bir fazlası İle toplanır.İlk toplantıda yeterli sayı bulunamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ:Genel kurula katılacak üyelerin toplantı yeter sayısına ulaşıp ulaşamadığı yönetim kurulunca düzenlenen listedeki oy hakkı olan üyelerin adları karşısına atacakları imzaları ile bir tutanakla tespit edilir.Toplantı bir yönetici tarafından açılır.Hükümet Komiserinin gelmemiş olması

Toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantıyı yönetecek divan kurulu 1 Başkan,1 Başkan yardımcısı, 2 Katip üye, 2 oy sayım üyesi seçilir. Toplantıyı  divan başkanı yönetir. Katipler toplantı tutanağını tutar. Oy sayım görevlileri oy sayımı ile ilgili çalışmayı yapar.Toplantı tutanağı divan kurulu tarafından imzalanarak toplantı sonunda dernek yönetim kuruluna teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki Maddeler görüşülebilir.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınması istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 9.GENEL KURULUN GÖREVLERİ

1.  Genel Kurulu yönetmek üzere 1 başkan,1 başkan yardımcısı, 2 Katip üye ve 2 oy sayım üyesini seçmek

2.  Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporlarını incelemek

3.  Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrasını karara bağlamak,

4.  Yönetim,denetim ve disiplin kurulunu seçmek

5.  Derneğin feshine karar vermek

6.  Tüzük değişikliğine delegelerin2/3 oyları ile karar vermek

7.  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin,görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulünü sağlamak.

8.  Taşınmaz malların alınması,satılması kiralanması için yönetim kuruluna yetki vermek

9.  Giriş aidatı ve yıllık aidatları her yıl için ayrı ayrı belirlemek

10.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.

11.  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin gereği hususların görüşünü karara bağlamak.

MADDE 10.YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu genel kurulca seçilerek  9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu kendi arasında 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 1 genel Sekreter, 1 mali sekreter, 1 Veznedar ve iki üyeyi seçer. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanlar ile üyelikten çıkartılanların yerine yedek üye sıralamasına göre yedek üye göreve çağrılır.Yönetim kurulu kendi arasında uygun gördüğü hallerde 2/3 çoğunluk oyu ile görev değişikliği yapabilir.

Yönetim kurulu ayda bir salt çoğunlukla toplanır.

GÖREVLERİ:Dernek tüzüğünün 2.maddesindeki amaçlarına ve diğer tüzük maddelerine uygun tüm görevleri yerine getirmek için çalışma ve girişimlerde bulunmaktır.Derneği temsil etmek ve bu hususta,kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.Derneğin gelır gıder hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula vermek ve yetkilerini kullanmaktır.

BAŞKANIN GÖREVLERİ:Derneği temsil etmek,yönetim kuruluna başkanlık etmek,genel kurulu toplantıya çağırmak,derneğin gelir ve giderlerinden sorumlu olmak,genel kurula ve yönetim kuruluna bilgi vermek,

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yapar.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ: Dernek adına yazışmaları yapmak,yönetim kuruluna bilgi vermek, gündemi başkan ile belirlemek,dernek kayıtlarını tutmak,dernek personelini idare etmektir. Ve genel koordinatörlük görevini yürütür

MALİ SEKRETERİN GÖREVLERİ: Dernek Muhasebe kayıtlarını muntazam tutmak,yönetim  kuruluna gelir ve giderler hakkında bilgi vermek, derneğin gelirlerini dernek adına banka hesabına yatırmak.

VEZNEDARIN GÖREVLERİ:Derneğin parasını muhafaza etmek,50.000.000.-TL’nin üzerindeki parayı dernek adına bankaya yatırmak,Üye aidatlarının toplanmasına takibine yardımcı olmak.

ÜYELER: Başkanın vereceği  görevleri yaparlar.

MADDE 11. DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ.

Denetleme kurulu 3 asil  ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerekli gördüğü durumlarda toplantılarına katılabilir ancak oy hakkı yoktur.

MADDE 12. DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

Disiplin kurulu 3asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.Ancak karar verme yetkisi yönetim kurulundadır. Üyelikten sürekli veya süresiz çıkarılması gereken üyeler hakkında gerekli soruşturmayı yapar hazırladığı raporunu,soruşturma dosyasını ve tavsiye kararını yönetim kuruluna bildirir.

ORGANLAR VE SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulu izleyen 7 gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulu ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin adı soyadı,baba adı,doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikamet adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı İle bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin 1/5’inin yazılı talebi üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda değiştirilebilir.Tüzük değişikliği üyelerin 2/3 oyları ile kabul edilir.Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE 13 DERNEĞİN ŞUBESİ

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 14. DERNEĞİN GELİRLERİ:

DERNEK GELİRLERİ ALINDI BELGESİ İLE TOPLANIR.Bu belgeler yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 5 yıl saklanır. Alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.En az iki üyeye alındı belgesini imzalama yetki belgesi alınır. Dernekte üyelik için 2.000.000.-(İKİMİLYON) TL.’den az olmamak üzere üye giriş aidatı ve 6.000.000.-TL.den az olmamak üzere yıllık üye aidatını genel kurul belirler.Üye aidatlarının ödenme şekilleri genel kurulda aylık,6 aylık ve yıllık olarak belirlenebilir.Alt limitleri artırma yetkisi genel kuruldadır.

GELİRLER:

a) Üye aidatı,Spor yarışması, piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

b) Mal varlığından elde edilecek gelirler.

c) Yasal banka faizleri

d) Dernekçe yapılacak yayın gelirleri

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

f) Gayrimenkul gelirleri

g) 2908 sayılı kanunun 61. maddesinin 1.Fıkrasındaki yazılı kuruluşlardan (Siyasi parti, İşçi ve  işveren Sendikaları ile Mesleki Kuruluşlardan) her hangi bir suretle maddi yardım alınamaz

HARCAMALAR:

Genel kurul delegelerinin tüm masrafları yönetim kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde dernek gelirlerinden karşılanabilir. Yönetim kurulları uygun gördüğü harcamaları bütçe olanakları dahilinde kendileri tespit eder.

MADDE 15. HUZUR HAKKI:

Genel kurul uygun gördüğü takdirde kurullara huzur hakkı ödenmesi kararı alabilir.

MADDE 16. DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurulun 2/3 oyları ile veya üye sayısının dernek kurma sayısının altına düşmesi halinde veya mahkeme kararı ile dernek feshedilebilir.Derneğin feshi halinde mal varlığı genel kurulun uygun göreceği hayır kurumuna veya sportif kuruluşa bağışlanır.

MADDE 17. TUTLMASI GEREKEN DEFTERLER:

1-  Üye kayıt defteri

2-  Karar defteri

3-  Gelen giden evrak defteri

4-  Gelir gider defteri

5-  Demirbaş defteri

6-  Kesin hesap bilanço defteri

7-  Alındı belgesi kayıt defteri

GEÇİCİ MADDE 1.

İzmir Atletizm Hakemleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapılıncaya kadar yürütmeyi aşağıdaki geçici yönetim kurulu yapacaktır.

BAŞKAN                                  :Müslüm AKSAKAL

BAŞKAN YARDIMCISI              :Gürkan KIRTUNÇ

GENEL SEKRETER                  :Savaş CEYLAN

MALİ SEKRETER                     :Erdoğan GÜNAK

VEZNEDAR                             :Y.Ahmet TOYER

ÜYE                                        :A.Safter KARABAĞLI

ÜYE                                        :Aytaç CEYHAN

ÜYE                                        :Can TENKER

ÜYE                                        :Mustafa EGESEL